Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky svatých

 

Svátky svatých v srpnu

 

1.   Přenášení svatých dřev čestného a životodárného Kříže

V Cařihradě bylo v 9. století zvykem, že se každý rok 31.8. přenášela část sv. kříže, která se nacházela v císařském paláci, do chrámu Boží Moudrosti, kde se světila voda. Následujících 14 dní se kříž každý den nosil v průvodě po městě (v srpnu bylo v Cařihradě nejvíce nemocných) a 14.8. byl opět vrácen do císařského paláce.

Svatých sedmi makabejských mučedníků a jejich matky Solomony a starce Eleazara

V tento den se též připomíná umučení starce Eleazara a sedmi bratří s jejich matkou v době Antiochova pronásledování židů.

 

2.   Přenesení ostatků svatého prvomučedníka a arcijáhna Štěpána

Byl řecky mluvící Žid a stal se jedním z prvních sedmi jáhnů. Hlásal slovo Boží, které potvrzoval znameními a divy. Byl nespravedlivě odsouzen veleradou a ukamenován. Jeho ostatky byly přeneseny roku 428 z Jeruzaléma do Cařihradu.

 

3.   Ctihodných otců Izakije, Dalmata a Fausta

Byli igumeny Dalmatského kláštera nedaleko Cařihradu. Žili ve 4. a 5. století. Dalmat šel v době 3. všeobecného koncilu v čele mnichů a laiků k císaři, kterého obrátil na stranu koncilu.

 

4.   Svatých sedmi efezských mládenců

Byli vojáky. Za Deciova pronásledování se schovali v jedné jeskyni nedaleko Efezu. Vladař se dozvěděl o jejich úkrytu a dal vchod do jeskyně zazdít. Po více než 170 letech byl vchod odkryt a vojáci se probudili ze spánku. Po několika dnech pokojně zemřeli.

 

Svaté ctihodné mučednice Eudokie

Trpěla za Krista v Persii mezi lety 362-364. Byla krutě mučena a nakonec sťata.

 

5.   Svatého mučedníka Eusignia

Pocházel z Antiochie a byl vojákem. Po ukončení vojenské služby žil přísným asketickým životem. Za Juliána Apostaty, jehož se nebál nazvat odpadlíkem, byl ve věku 110 let mučen a nakonec roku 362 sťat mečem.

 

6.   Svaté proměnění Našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista

Tento svátek připomíná proměnění Ježíše Krista na hoře Tábor, kde ukázal svým učedníkům před svým utrpením svou slávu.

7.   Svatého ctihodného mučedníka Dometia

Pocházel z Persie, kde v mládí přijal křesťanství. V Mezopotámii. Pak odešel do samoty nedaleko města Marsyas, kde žil přísným asketickým životem. Pověst o něm se rychle rozšířila a k jeho jeskyni začalo přicházet velké množství lidí. Když jej roku 363 nalezl císař Julián Apostata, dal jej v jeskyni zazdít a on v ní zemřel hladem.

8.   Svatého Emiliána vyznavače, kizičeského biskupa

Jako první z biskupů se nebál postavit císaři Lvu Arménskému a bránit úctu ikon. Za svou horlivost mnoho vytrpěl a roku 815 byl poslán do vyhnanství, kde zemřel.

 

9.   Svatého apoštola Matěje

Pocházel z Betléma. Patřil k sedmdesáti učedníkům. Po nanebevstoupení byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Pak působil v Judsku a Etiopii, kde podstoupil mučednickou smrt ukamenováním (kolem roku 63).

 

10. Svatého mučedníka a arcijáhna Vavřince (Lavrentia)


Pocházel ze Španělska. V mládí se přestěhoval do Říma, kde se stal jáhnem a staral se o chudé a nemocné. Když za Valeriánova pronásledování zemřel římský biskup Sixtus ve vězení, prodal všechno církevní jmění a peníze rozdal chudým. Císařský náměstek po něm chtěl peníze, a když je nedostal, dal jej mučit. Nakonec byl Vavřinec zaživa upečen.

11. Svatého mučedníka Eupla
Žil v Katánii na Sicílii a jako jáhen hlásal nebojácně evangelium. Za Diokleciánova pronásledování byl mučen a nakonec roku 304 sťat mečem.

12. Svatých mučedníků Focia a Anikity

Trpěli pro Krista v Nikomédii kolem roku 305, kde byli s modlitbou na rtech upáleni v peci.

 

13. Ctihodného otce Maxima Vyznavače

Narodil se v Cařihradě kolem roku 580 a získal všestranné vzdělání. Vstoupil do Chrysopolského kláštera, kde byl později zvolen igumenem. Zúčastnil se synody, na níž byl odsouzen monotheletismus a císařský edikt. Za to byl poslán do vyhnanství a pak zavřen na různých místech. Byl krutě mučen a zemřel roku 662 ve vězení v pevnosti Schimarius na Kavkaze.

 

14. Svatého proroka Micheáše

Působil za judských králů Jótama, Achaza a Chizkiáše. Bojoval proti svévolným boháčům a zmechanizovanému kultu. Předpověděl Spasitelovo narození v Betlémě. Zemřel pokojně.

 

      Přenesení ostatků ctihodného otce Teodósia, igumena Pečerské lávry
Zemřel roku 1074 a byl pochován v jeskyni, v níž trávíval velkopostní dobu. Roku 1091 bylo jeho neporušené tělo přeneseno do nového klášterního chrámu, kde se nachází dosud.

 

15. Zesnutí přesvaté Vládkyně, Bohorodičky a vždy Panny Marie

Památku smrti Bohorodičky nazýváme zesnutím, protože její tělo nepodlehlo po smrti rozkladu, ale současně s duší bylo vzato do nebe. O její smrti nejsou konkrétní údaje. Podle byzantské tradice zemřela v Jeruzalémě.

 

16. Přenesení nerukotvoreného obrazu našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista z Edessy do Cařihradu

Ježíš za svého života poslal do Edessy králi Abgarovi plátno, na němž byl otlačený obraz jeho tváře. Po seslání Svatého Ducha přišel apoštol Tadeáš do Edessy a zde krále zázračně uzdravil. Abgar obraz pověsit nad bránu města. Později se Edessa dostala pod perskou nadvládu. Roku 944 obraz koupil císař Konstantin VIII. a dal jej přenést do Cařihradu.

      Svatého mučedníka Diomida
Pocházel z Tarsu a byl lékařem v Nicei. Za císaře Diokleciána byl zajat, ale na cestě k soudu zemřel.

 

17. Svatého mučedníka Mirona

Pocházel z významného rodu. V době Deciova pronásledování byl knězem v Achaji. Jednou vstoupil do chrámu vévoda Antipater. Myron obrátil řeč na jeho nespravedlivé pronásledování křesťanů. To vladaře rozhněvalo a dal Myrona zajmout a nutil jej obětovat modlám. Protože kněz odmítl, byl krutě mučen. Nakonec jej odvezli do Kirik, kde byl sťat.

 

18. Svatých mučedníků Flora a Laura

Trpěli pro víru ve 2. století v Ilýrii. Byli bratři, kameníci. Peníze, které si vydělali, rozdávali chudým. Měli jít stavět pohanský chrám, ale místo toho hlásali Krista. Byli za to krutě mučeni a nakonec vhozeni do prázdné cisterny a zasypáni hlínou.

 

19. Svatého mučedníka Ondřeje Stratiláta a jeho druhů

Žil za císaře Maximiána. Byl tajným křesťanem a velitelem vojska, které porazilo Peršany. Jeho nepřátelé ho udali a on statečně vyznal víru. Byl mučen, ale podařilo se mu uprchnout i s vojáky do Arménie. Pronásledovatelé jej však dostihli a jeho i vojáky zabili.

 

20. Svatého proroka Samuela

Pocházel z kmene Levi. Od matčina lůna byl zasvěcen Bohu. Jako mladý sloužil u schrány úmluvy a byl povolán Hospodinem k prorocké službě. Stal se soudcem nad Izraelem a pomazal Saula a Davida za krále. Zemřel ve vysokém stáří.

 

21. Svatého apoštola Tadeáše

Pocházel z Edessy a byl Žid. Přišel do Jeruzaléma a stal se učedníkem Jana Předchůdce. Stal se jedním ze sedmdesáti učedníků Ježíše Krista. Po seslání Svatého Ducha odešel do Edessy, kde založil církev, a pak do Arménie, kde obrátil královskou dceru a velké množství lidu. Proto byl odsouzen k roztrhání dravou zvěří, která mu však neublížila. Nakonec byl sťat mečem (kolem roku 44).

 

Svaté mučednice Vassy
Byla manželkou pohanského kněze a žila v Edese (v Makedonii). Tajně vyznávala Krista a ve víře vychovala i své děti. Za Maximiánova pronásledování křesťanů ji udal vlastní manžel. Byla krutě mučena a nakonec sťata mečem.

 

22. Svatého mučedníka Agatonika a jeho druhů

Pocházel z významného rodu. S dalšími křesťany byl umučen pro Krista v Byzationu za císaře Maximiána.

 

23. Svatého mučedníka Luppa

Byl sluhou sv. Demétera a byl u něj v době jeho mučednické smrti. Vzal světcův prsten a v jeho krvi omočil svůj oděv. Pak chodil po Soluni a relikviemi konal mnoho zázraků. Byl za to zajat a sťat mečem (za císaře Maximiána).

Svatého mučedníka Irenea, biskupa lyonského

Pocházel ze Smyrny a ještě v mládí přijal víru od sv. Polykarpa, který jej později poslal do Galie, aby tam hlásal víru. Stal se biskupem v Lyoně, kde rázně vystupoval proti heretikům. Zemřel roku 202 mučednickou smrtí za pronásledování císaře Severa. Zanechal po sobě důležité literární dílo.

 

24. Svatého mučedníka Euticha

Pocházel ze Sebasty, byl učedníkem sv. Jana Teologa a stal se biskupem. Žil přísným asketickým životem. Pro víru byl krutě mučen a nakonec sťat mečem.

 

25. Navrácení ostatků svatého apoštola Bartoloměje

Tento den se slaví přenesení jeho ostatků z Arménie do města Dary v Mezopotámii. Ty se pak koncem 6. století dostaly na Liparské ostrovy u Sicílie a roku 1000 do Říma, kde byly uloženy na ostrově řeky Tibery v bazilice, zasvěcené původně sv. Vojtěchu.

 

Svatého apoštola Tita

Byl pohanem. Na křesťanství jej obrátil apoštol Pavel, který jej vzal s sebou na jeruzalémský sněm. Později jej apoštol poslal do Korinta, aby tam urovnal církevní otázky. Když byl Pavel ve vězení v Římě, vysvětil Tita na biskupa pro Krétu, kam mu později poslal dva listy. Na Krétě Titus obrátil mnoho pohanů. Zemřel pokojně kolem roku 96.

 

26. Svatých mučedníků Adriána a Natálie

Trpěli pro Krista ve 4. století za císaře Maximiána v Nikomédii. Adrián byl krutě mučen a nakonec mu spolu s dalšími vězni ve vězení zlámali nohy, v důsledku čehož zemřel. Jeho manželka Natálie zemřela pokojně na jeho hrobě v Byzantionu, kam bylo přeneseno jeho tělo.

 

27. Ctihodného otce Pimena

Pocházel z Egypta, kde vstoupil do jednoho z klášterů. Jeho život probíhal v mlčení, postě, práci a modlitbách. Když jej začalo navštěvovat mnoho lidí, opustil na několik let klášter a skrýval se na různých místech. Později se opět do kláštera vrátil. Zemřel kolem roku 450 ve stáří asi 110 let.

28. Ctihodného otce Mojseje Murína

Pocházel z Egypta. Byl náčelníkem loupežníků. Když byl stíhán světskými úřady, našel záchranu v jistém klášteře, kde došlo k jeho obrácení. Po delší době kajícnosti byl vysvěcen na kněze. Pak se stal poustevníkem a pak igumenem kláštera. Zemřel spolu s dalšími sedmi mnichy roku 400, když jeho klášter napadli barbaři.

Svatého otce Augustina, biskupa v Hippo

Narodil se roku 354 v Tagasu u Kartága. Vynikal velkým nadáním, ale stal se stoupencem manicheismu a podléhal velké smyslnosti. Později odešel do Milána, kde se dal pod vlivem sv. Ambrože pokřtít. Pak se stal biskupem ve městě Hippo (Annaba), kde proměnil biskupské sídlo v klášter a vše podřídil požadavkům pastorační služby. Zemřel roku 430. Byl velmi plodným spisovatelem.

 

29. Stětí hlavy čestného a slavného proroka, předchůdce a křtitele Jana

Jan kritizoval Heroda Antipu za nemravný způsob života a ten ho dal uvěznit. Janův konec uspíšila léčka Herodiady. Jan byl sťat na hradě Machaeru u Mrtvého moře.

 

30. Svatých otců, cařihradských patriarchů: Alexandra, Jana a Pavla Nového

Alexandr – Stal se cařihradským patriarchou roku 325. Byl horlivým obráncem pravé víry před ariány. Odmítl přijmout Ária zpět do církve. Zemřel roku 340 ve stáří 98 let.

Jan – Je známo více patriarchů tohoto jména a není přesně známo, památka kterého z nich se v tento den vzpomíná.

Pavel – Stal se patriarchou roku 780. Protože trpěl kvůli obrazoborectví, složil roku 784 svůj úřad a stal se schimikem.

 

31. Položení pásu naší přesvaté Vládkyně a Bohorodičky v Chalkopratiích

Mezi křesťany se zachoval opasek Bohorodičky, který se dostal do Cařihradu a uchovával se v drahocenné truhle v chrámě Bohorodičky v Chalkopratiích. V 10. století byla císařovna Zoa po položení tohoto opasku uzdravena z těžké nemoci. Zázračné uzdravení císařovny bylo podkladem pro ustanovení tohoto svátku.